PŘÍPRAVA NA OSMILETÁ GYMNÁZIA

Nový kurz zahajujeme od 22. 4. 2022, a to v naší nové provozovně v Černošicích.

Odpolední vzdělávací kurz zaměřený na přípravu k přijímacím zkouškám na osmiletá gymnázia vedený praktickou formou. Příprava a veškeré vzdělávací aktivity jsou orientovány na všechny směry potřebné k získání a procvičování znalostí požadovaných pro zvládnutí přijímacích testů.

V první části kurzu opakujeme a procvičujeme veškeré učivo daného předmětu, ve druhé části žáci pracují se vzorovými testy a záznamovými archy, aby se seznámili s formou přijímací zkoušky. Výuka probíhá v malé skupině 4 – 10 žáků, což umožňuje velmi individuální přístup ke každému dítěti. 

Kurz je zahájen vždy v dubnu od 4. třídy a je zakončen opět v dubnu následujícího roku před přijímací zkouškou. Během roku je možnost se kdykoliv přidat.

Tyto kurzy pořádáme od roku 2017 a úspěšnost našich absolventů v přijímacích zkouškách je velmi vysoká.


HARMONOGRAM

  • kurz probíhá od 22. 4. 2022 a je možné se kdykoliv přidat
  • český jazyk   15:00 – 16:00
  • matematika   16:00 – 17:00

KURZOVNÉ

  • 1 předmět/1200 Kč/měsíc

Kurzovné se hradí vždy na celý měsíc a je vratné pouze v případě dlouhodobé nemoci (2 a více týdnů) s doložením potvrzení od lékaře. 

PLATEBNÍ INFORMACE

  •  č.ú.: 1024180119/6100
  • do poznámky pro příjemce uveďte jméno a příjmení dítěte
  • platba je splatná vždy měsíčně předem, a to k 28. dni měsíce předcházejícímu měsíci, za který je tato platba hrazena

PŘIHLÁŠKA NA KURZ 

Nový kurz bude začínat od 22. 4. 2022 pro žáky 4. ročníku, a to již v naší nové provozovně v Černošicích.